Омурзакова Нургуль Бектургановна

Контакт

Изображение контакта

к.ф.н., доцент

Форма обратной связи

Отправить сообщение. Все поля, отмеченные звездочкой, являются обязательными.

Дополнительная информация

Дополнительная информация:
Ф.И.О.
 
Омурзакова Нургуль Бектургановна
Название
дисциплин(ы)
Кыргызский язык и литература
Должность и
знания
К.ф.н. доцент
Базовое
Образование
 
2001, 5 декабря: Досрочно защищает кандидатскую диссертацию  на тему: “Возникновение и развитие формы сонет в кыргызской поэзии” 10.01.01.- кыргызская литература. Научный руководитель: д.ф.н.,профессор А.А.Акматалиев, к.ф.н., профессор К.Х.Джидеева (Диплом НАН КР от 28.02.2002 года -  ИК № 000933)
1999, ноябрь: Аспирант очного отделения  НАН КР, Центр манасоведения и художественной культуры
1999, июнь: Заканчивает  КГПУ им.И.Арабаева, факультет Кыргызская филология
Присвоена квалификация: Преподаватель кыргызского языка и литературы (Диплом КГПУ им. И.Арабаева от 25 июня 1999года -  ГВ №15135)
Работа в других
Учреждениях
 
 
Опыт академической
или производственной работы в предметной или смежных областях
2011-года  по настоящее время:  к.ф.н..доцент  кафедры кыргызского языка   КРСУ им. Б.Ельцина
2009-г.: ст.преподаватель кафедры кыргызского языка КРСУ им. Б.Ельцина
2004-г.:  заместитель  декана по учебной работе факультета Тюркологии  БГУ им. К.Карасаева
2004-г: ученый секретарь межведомственного Диссертационного совета Д.10.03.228
2001-г.: старший преподаватель кафедры Перевод и перевода????ведения 
1991-г.: преподаватель кафедры Перевод и переводаведения ИГЯК
Научно-исследовательская деятельность в предметной или смежных областях Омурзакова Н.Б. Кыргыз поэзиясында сонет формасынын  калыптанышы жана өнүгүшү.- Бишкек, 2000,- 4 б.т.
Омурзакова Н.Б. Сонет формасындагы салттуулук жана жаңычылдык диалектикасы (Монография). - Бишкек, 2001, -8 б.т.
Омурзакова Н.Б. Адабияттаануу илиминин айрым маселелери. (КР билим, илим министринин Грифи менен басмага сунушталган. Окуу куралы). Бишкек, 2013,-13 б.т.
Омурзакова Н.Б. Медициналык факультетинин дарылоо бөлүмүнүн улантуучу топтору үчүн адистик тексттердин жыйнагы. (Окуу-методикалык колдонмо). Бишкек, 2014,-7,5б.т.
 1. Омурзакова Н.Б. Смар Шимеев-улуттук поэзиябыздагы сонет формасынын ири өкүлү.// “Проблемы обновления школьного образования”, Материалы международной научно-практической  конференции.- Бишкек, 2000, 2-бөлүк. - 88-92-беттер.
 2. Омурзакова Н.Б. Смар Шимеев-улуттук поэзиябыздагы сонет формасынын  ири өкүлү.// Жаш илимпоздордун  изилдөөлөрү. - Бишкек, 2000,- 97- 106-беттер.
 3. Омурзакова Н.Б. Сонет формасынын улуттук поэзиябыздагы  алгачкы үлгүлөрү жөнүндө.// Кыргыз тили жана адабияты.-Каракол, 2001,-151-155-беттер.
 4. Омурзакова Н.Б. Сооронбай Жусуевдин  сонеттериндеги жаңычыл сапат белгилер жөнүндө.// Bilge журналы. Анкара, 2000 (түрк тилинде).- 66-69-беттер.
 5. Омурзакова Н.Б. Улуттук адабияттаанууда  сонет формасынын изилдениш абалы.// Көркөм  маданияттын проблемалары: генезис, поэтика, типология.- Бишкек, 2001. - 62-69-беттер.
 6.  Омурзакова Н.Б. Дүйнөлүк поэзияда сонет формасынын орун алышы. // Көркөм маданияттын  проблемалары: генезис, поэтика, типология.-Бишкек, 2001.-69-78-беттер.
 7.  Омурзакова Н.Б. Шекспирдин, Петрарканын сонеттери кыргыз тилинде. // Эл агартуу, 2001. -№11-12.
 8. Омурзакова Н.Б. Сооронбай Жусуев // К-те: Кыргыз адабиятынын тарыхы.- Бишкек, 2002.6-том.
 9.  Омурзакова Н.Б. Эрнст Турсунов // К-те:Кыргыз адабиятынын тарыхы.- Бишкек,2002.-7-том.
 10.  Омурзакова Н.Б. Кыргыз поэзиясынын зергери // К-те: Автопортрет. Тандамал лирика.-Бишкек. “Шам”,2004-ж.
 11. Омурзакова Н.Б. Эрнис Турсунов. Автопортрет. Тандамал лирика жыйнагына баш сөз.Кыргыз поэзиясынын зергери.  Бишкек, 2004.
 12. Омурзакова Н.Б. Ода жанрынын келип чыгыш тарыхы. И.Арабаев ат. КМУнун Жарчысы.Бишкек, 2011-ж.
 13.  Омурзакова Н.Б. Элегия жанры жана кыргыз поэзиясы. И.Арабаев ат. КМУнун Жарчысы. Бишкек,2011-ж.
 14.  Омурзакова Н.Б. Баллада жанрынын пайда болушу жана  өнүгүшү.  И.Арабаев ат. КМУнун Жарчысы №4. Бишкек,2012-ж.
 15.  Омурзакова Н.Б. Кыргыз поэзиясында баллада жанры. И.Арабаев ат. КМУнун Жарчысы №4. Бишкек, 2012-ж.
 16.  Омурзакова Н.Б. О.Султановдун поэзиясындагы жаңычылдык. И.Арабаев ат. КМУнун Жарчысы. Атайын чыгарылыш. Бишкек, 2014-ж.
 17.  Омурзакова Н.Б. Джидеева жана көркөм котормо маселелери. И.Арабаев ат. КМУнун Жарчысы. Атайын чыгарылыш. Бишкек, 2014-ж.
 18.  Омурзакова Н.Б. Дүйнөлүк асылнарк. И.Арабаев ат. КМУнун Жарчысы. Атайын чыгарылыш. Бишкек,2014-ж.
 19.  Омурзакова Н.Б. Тил - улуттун байлыгы. К-те: Мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн өзгөчө маселелери. Бишкек, 2009-ж.
 1. Жолойкан, Тайлак, Балбай, Осмон, Кыргыз-казак окуясы, бугу-сарыбагыш урушу. //Түзгөндөр  Н.Омурзакова ж.б.- Бишкек, 2002.-31,5 басма табак.
 2.  Тайлак уулу –Осмон баатыр  (Кириш сөз)  // “Эл адабияты “ сериясы .-15-том.- Бишкек, 2002.
 3.  Кылым тарыхы-кол жазма  адабиятта (Кириш сөз) // “Эл адабияты” сериясы. -15-том. -Бишкек, 2002.
 4.  Дастанга жооп берген чыгарма (Кириш сөз) // “Эл адабияты” сериясы.-15-том.- Бишкек, 2002.
 1.  Эшимкул менен Зуура, Кулбарам менен Асан, Нуркан, Жантай // Түзгөндөр Н. Омурзакова ж.б.-Бишкек, 2002.-23,5 басма табак.
 2.  Чыгарманын финалы-турмуш философиясы (Кириш сөз) //  “Эл адабияты”  сериясы.-17-том. -Бишкек, 2002.
 3.  Алп Тобок, Шабдан казалы, Жети эрдин өлүмү // Түзгөндөр Н.Омурзакова ж.б.- Бишкек, 2002. -18-том.
 4.  Тайлак уулу – Осмон баатыр; Кылым тарыхы кол жазма адабиятта; Дастанга жооп берген чыгарма // Заман Кыргызстан. 2002.- сентябрь,октябрь.
 5.  Кыргыздын Ала-Тоосунан  казактын  Ала-Таусына (авторлош) // Адабий газета.-2002, октябрь.
 6.  Балбай-баатырлыктын үлгүсү (авторлош) // Эркин-Тоо.-2003.-10,14-январь.
 7. Дүйнөлүк поэзиянын антологиясы // Түзгөндөр Н.Б.Омурзакова. Бишкек, 2004-ж.
 8.  Балдар адабиятынын антологиясы //Түзгөндөр Н.Б.Омурзакова. Бишкек, 2004-ж.
 9.  Мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн  өзгөчө маселелери. Республикалык ЖОЖдор аралык илимий-методикалык конференциянын материалдары. Жооптуу редактор. Бишкек, 2009-ж.
 10.  А.Осмонов.Энциклопедия. Бишкек, 2015-ж.
Членство в научных и профессиональных обществах
 
 
Награды и премии
 
*Сертификат.  КГУ им. И.Арабаева, 2010.
*Почетная грамота. КГУ им.И.Арабаева,2011.
*Благодарность. КГУ им.И.Арабаева, 2012,2013.
*Нагрудной знак “Отличник образования КР”, 19-март 
2012  год, Приказ  №12/4.
*Присвоена звание “Акыл Тирек 2014”. Фонд прогрессивных идей, 17-сентябрь 2014 год, г.Бишкек.
 
Повышение квалификации
 
“Интерактивные методы обучения”, USAID “Сапаттуу билим”, Март, 2010г.
“Болонский процесс  и кредитная технология”, “Багыт kg”.Октябрь, 2013г.
“Дистанционные образовательные технологии в инновационной деятельности ВУЗА”, ИПКиПК КГУ им. И.Арабаева. Январь, 2014г.
«Методика преподавания иностранных и родного языков». 31 мая-2 июня 2021г. ГОУ ВПО Кыргызско-Российском Славянском университете им.Б.Н.Ельцина.
Другие виды работ