Основные публикации кафедры:

Публикации прошлых лет:
Монографии:
Биялиев К.А. Жогорку окуу жайларында кыргыз тилин башка улуттарга окутуу методикасы. – Толук., түзөт. 2-бас. – Б.: КРСУ, 2007. – 261 б.
 
Учебные и учебно-методические пособия:
Биялиев К.А. Кыргыз тили: Жогорку окуу жайларындагы башка улуттардын студенттери үчүн окуу китеби. – Толук., түзөт. 2-бас. – Б.: КРСУ, 2009. – 314 б.
Кыргыз тилин мамлекеттик тил катары колдоно билүү деңгээлдери (Европада кабыл алынган классификация боюнча А1, А2, Б1 деңгээлдери). Методикалык жетектеме. – Бишкек, 2008. – 140 б.
Усекова А.А. Кыргыз тилин үйрөнөлү: Кыргыз тилин үйрөнүүчүлөр үчүн окуу китеби (1-деңгээл). - Бишкек: Изд-во КРСУ, 2011. - 148 б.
Усекова А.А. Кыргыз тилин үйрөнөлү: Кыргыз тилин үйрөнүүчүлөр үчүн окуу китеби (2-деңгээл). - Бишкек: Изд-во КРСУ, 2011. - 149 б.
Токтоналиев К.Т., Нуралиева М. Т. Академик Б.М. Юнусалиевдин лингвистикалык мурастары. – Бишкек, 2013. 220 б. (Токтоналиев К.Т., Нуралиева М.Т. Лингвистическое наследие академика Б. М. Юнусалиева. – Бишкек, 2013, 220 с.)
Кулматова Ш. О. Кыргызстандын гүл дүйнөсү. – Бишкек, Шарк, 130 б. (Кулматова Ш. О. Мир цветов Кыргызстана. – Бишкек, Шарк, 130с.)
Омурзакова Н.Б. Медициналык факультетинин дарылоо бөлүмүнүн улантуучу топтору үчүн адистик текстердин жынагы. – Бишкек, 2014.
Рыспаева Г.С., Шаршеева К.К. Медициналык факультетинин улантуучу топтордун студенттери үчүн тексттердин жыйнагы. – Бишкек, 2014.
Шаршеналиева Д.К. Экономикалык факультетинин улантуучу топтогу студенттери үчүн адистик боюнча тексттер жыйнагы. – Бишкек, 2014.
Аманалиева Г.Э. Даакыбаева А.Б. Изучаем кыргызский язык. – Бишкек, 2015.
Омурзакова Н.Б. Медициналык факультетинин дарылоо бөлүмүнүн улантуучу топтору үчүн адистик тексттеринин жыйнагы – Б.: Бийиктик, 2014, 140 б.
Омурзакова Н.Б. Адабият таануу илиминин айрым маселелери (Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министирлигинин грифи менен), - Б.: Бийиктик, 2013, 196 б.
 
Научные публикации:
Биялиев К.А. Кыргыз тилин экинчи тил катары үйрөтүүдө лексикалык материалдын мааниси // Академический вестник Американского университета в Центральной Азии. 2008. – № 1 (7). – С. 146-152.
Биялиев К.А. Кыргыз тилин экинчи тил катары үйрөтүүдө окуу китептериндеги дидактикалык материал // Вестник Кыргызско-Российского университета, 2009. – Т. 9. – №2. – С. 90-95.
Биялиев К.А. ЖОЖдо кыргыз тилин экинчи тил катары үйрөтүүдө өздөштүрүү жана үйрөтүү теорияларынын мааниси // Вестник Кыргызско-Российского университета, 2009. – Т. 9. – №2. – С. 95-99.
Биялиев К.А. ЖОЖдо кыргыз тилин экинчи тил катары окутууда фонетикалык материалды өздөштүрүү маселеси // Вестник Кыргызско-Российского университета, 2009. – Т. 9. – №3. – С. 146-148.
Биялиев К.А. ЖОЖдо кыргыз тилин экинчи тил катары үйрөтүүдө сабакты коммуникативдик багытта түзүү маселеси // Вестник Кыргызско-Российского университета, 2009. – Т. 9. – №3. – С. 141-145.
Биялиев К.А. Кыргыз тилин бөтөн улуттарга үйрөтүү маселелери / Мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн өзгөчө маселелери. Республикалык ЖОЖдор аралык илимий-методикалык конференциянын материалдары. Бишкек. 2009-жылдын 21-октябры / Кыргызстан-Россия Славян университети. – Бишкек: КРСУ, 2009. – 5-15-бб.
Аалиев Т. А.Жапаров кыргыз тил илимин теориялык жактан изилдөөчү катары // Вестник КГУСТА, - Бишкек, 2011.
Бакиров А. Эпос "Манас" педагогическая сокровищница кыргызского народа // В кн.: Вехи истории культуры: от эпического миропонимания к космическому мышлению. Бишкек-Москва. 2011.
Бакиров А. Историография проблемы историзма эпоса "Манас" // В кн.: Манасоведение. КРСУ, 2011.
Тургамбаева А. Ч.Айтматовдун "Жамийла" повестиндеги сүйлөмдүн эмоционалдык-экспрессивдүү каражаттары // Известия ВУЗов. № 1, 2011.
Тургамбаева А. Тил жана кеп бирдиктеринин катышы // Вестник им. И. Арабаева, № 5. 2011.
Маматова Н. С. Жигитовдун илимий-сын жанрындагы изденүүлөрү // Тил, адабият жана искусство. НАН КР, 2011 г.
Ибрагимова А. Адабий тилибиздин диалектилик базасы // Наука и новые технологии. № 1. 2011 г.
Кулматова Ш. О. Кыргызстандын гүл дүйнөсү. – Бишкек, Шарк, 130 б. (Кулматова Ш. О. Мир цветов Кыргызстана. – Бишкек, Шарк, 130с.)
Кулматова Ш.О. Кыргызская женщина - Бишкек, 2014 г.
Омурзакова Н.Б. Медициналык факультетинин дарылоо бөлүмүнүн улантуучу топтору үчүн адистик тексттердин жыйнагы. - Бишкек 2014 г.
Рыспаева Г.С., Шаршеева К.К. Медициналык факультетинин улантуучу топтордун студенттери үчүн тексттердин жыйнагы. - Бишкек 2014 г.
Шаршеналиева Д.К. Экономикалык факультетинин улантуучу топтогу студенттери үчүн адистик боюнча тексттер жыйнагы. - Бишкек 2014 г.
Шаршеева К.К. Жалпы тил илиминдеги түр категориясынын изилдениши. - Вестник, выпуск 18, Кыргызстан. – Б., 2015.
Шаршеева К.К. Түрк тилдериндеги түр категориясынын изилдениши. И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети. – Бишкек, 2015.
Омурзакова Н.Б. Омор Султановдун поэзиясындагы жаңычылдык.  И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жарчысы. – Бишкек, 2014.
Омурзакова Н.Б, К.Х.Джийдеева жана көркөм котормо теориясынын маселелери.  И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жарчысы. – Бишкек, 2014.
Омурзакова Н.Б. Дүйнөлүк асыл дөөлөттөр. И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жарчысы. – Бишкек, 2014.
Омурзакова Н.Б. Эллегия жанр жана кыргыз поэзиясы. "Манастан Чыңгыз Айтматовго карай: проблемалар жана көз караштар" эл аралык илимий практикалык конференциянын материалдары // Илимий журнал Тил адабият жана искусство маселелери. – Бишкек, 2016.
Ибрагимова А.А. Түрк тилдериндеги уңгу проблемасы// Вестник МУК, - Бишкек 2011.№1 С. 176-179.
Ибрагимова А.А. Түрк тилдериндеги морфологиялык жол менен соз жасоо маселеси жана Б.М. Юнусалиев тарабынан изилдениши// Наука и новые технологии. – Бишкек, 2012. №9 С. 252-255.
Ибрагимова А.А. Уңгу сөздөрдүн тыбыштык түзүлүшү// Известия вузов. -  Бишкек, 2013, № 1, С. 232-234.
Ибрагимова А.А. Уңгу маселесинин кыргыз тил илиминде изилдениши// Социальные гуманитарные науки -  Бишкек, 2013, №1, С. 135-137.
Ибрагимова А.А. Түрк тилдериндеги уңгу сөздөрдүн лексико-грамматикалык өнүгүшү жана анын Б.М. Юнусалиев тарабынан аныкталышы// Кыргыз тили жана адабияты журналы, - Бишкек, 2013, №22,С. 73-75.
Ибрагимова А.А. Турк тилдериндеги көп маанилүүлүкк жана омонимия кубулушунун өз ара байланышы жана анын Б.М. Юнусалиев тарабынан аныкталышы// Кыргыз тили жана адабияты, - Бишкек, 2013. № 22 , С. 102-104
Ибрагимова А.А. Түрк тилдериндеги уңгу сөздөрдүн синтаксистик жол менен өнүгүшү жана Б.М. Юнусалиев тарабынан аныкталышы// Вестник КРСУ, - Бишкек, 2014 №2, С. 85-89.
Эмильбекова А.К. Ж.Баласагын - улуу ойчул, таасын тарбиячы. "Кыргыз тилин жана адабиятын окутуунун айрым маселелери. Бишкек КРСУ 2012, С.153-163
Эмильбекова А.К. Ж.Баласагын жашаган доор - Караханийлер кагандыгы// Вестник БГУ. – Бишкек, 2014, №4 (30) С.208-211
Эмильбекова А.К. Ж.Баласагын "Куттуу билим" дастанынын орток адабий мурас катары изилдениши//  Вестник БГУ. Бишкек 2013, № 2(25) С. 108-111
Эмильбекова А.К. Ж.Баласагындын "Куттуу билим" дастанындагы гносеологиялык теория// Вестник КАО, - Бишкек, 2012, №1(21) С.37-41
Максутова А.Б. Мектептин VI классында “күүнү сыры” Алтын принт – Б.,  2016 
Исманкулова А.Т. Кыргыз тили. Башка улуттун улуу муундагы өкүлдөрү үчүн -  Бишкек, 2016.
Василькова Г.А.  Башка улуттун улуу муундагы өкүлдөрү үчүн кыргыз тилин үйрөтүү. - Бишкек, 2016.

В данной категории нет материалов.